# انواع_ترشی

ترشی ذغال اخته

ترشی ذغال اخته  مواد لازم : ذغال اخته ------------------------  نیم کیلو تخم خردل -----------------------   یک قاشق چایخوری شکر قهوه‌ای --------------------   دو قاشق سوپخوری سرکه ----------------------------   ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

ترشی چغاله بادام

ترشیچغالهبادام موادلازم : چغالهبادام --------------------------  نیمکیلو سیر ---------------------------------   سهتاچهارحبه موسیر ------------------------------   نصففنجان نعناخشک -------------------------   یکقاشقغذاخوری سرکه ------------------------------   بهمقدارلازم طرزتهیه :    درابتدابایدپرزهایچغالهبادامراجداکنید ( البتهاگرازچغالهبادامهایآمادهدربازاراستفادهکنیم،نیازیبهاینکارنیست).روشجداکردنپرزهایچغالهبادامهابهاینصورتاستکه: چغالههارادرونآبکشریختهوآبکشرادرونیکلگنآبقرارمیدهیم . چغالههایانباشتهشدهدرونآبکشرابافشاردستبهتهآبکشمیساییم. درحیناینعملچغالههابههمساییدهشدهوپرزهایآنهاجدامیشوند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

ترشی پیاز

ترشیپیاز موادلازم: پیازپوستکنده -- دوکیلو نعنا --------------  یککیلو (ممکناستازدوتاسهقاشقسوپخورینعناخشکونرماستفادهکرد) سیر -------------  نیمکیلو طرزتهیه :    نعنارابدقتتمیزمیکنیمومیشوییموخشکمیکنیم،بعدسیرراپوستمیکنیموبانعناازچرخردمیکنیم،سپسشیشهمناسبیراانتخابمیکنیمویکدوردیفپیازومقداریسیرونعناچرخکردهوکمینمکرویآنمیریزیموبازمقدارییازوبعدنعناوسیروکمینمکمیریزیموبههمینترتیبشیشهراپرمیکنیموبعدرویموادمزبوررا  سرکهمیریزیمبطوریکهرویپیازهاراسرکهبگیردوشیشهازسرکهپرشود.
/ 0 نظر / 11 بازدید